Правила внутрішнього трудового розпорядку

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

 

працівників виконавчого апарату Шаргородської районної ради

 

1.      Загальні положення.

 

        1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Шаргородської районної ради (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

         2. Правила визначають функціональні обов`язки працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

         3. Правила є обов`язковим для всіх працівників виконавчого апарату районної  ради.

 

2. Порядок прийняття і звільнення посадових осіб органу місцевого самоврядування  та інших категорій працівників.

 

         4. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування регулюється відповідно до статті 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.   Прийняття на службу на посади пятої – сьомої категорій, передбачених статтею 14 зазначеного Закону, та на інші прирівняні до них посади проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002р. №169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, крім випадків, передбачених іншими законами України.

          Просування по службі посадової осіби органу місцевого самоврядування, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, може здійснюватися за рішенням голови районної ради без конкурсного відбору.

         Призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого апарату районної ради здійснюється головою районної ради.

         5. Прийняття на роботу усіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства. Конкурсна основа при цьому не застосовується.

         Не можуть   бути призначеними на посаду  особи, які:

 

 

 

 

-   визнані у встановленому порядку недієздатними;

-   мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

-   у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

-   в інших випадках, вставлених законами України.

         6. При прийнятті на роботу, кандидат повинен пред`явити:

     -   трудову книжку, оформлену у вставленому порядку;

     -   паспорт або інший документ, що посвідчує особу та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998р. №731 „Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади”.

        Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред`явлення яких не передбачено законодавством.

        7.Укладення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради, з якими працівник ознайомлюється під розписку.

        8. При укладанні трудового договору може застосуватися обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконувати. Випробування встановлюється згідно із законодавством на строк:

     -   для посадових осіб– до шести місяців;

     -   для інших категорій спеціалістів і службовців – до трьох місяців.

        Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування, і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

        9. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування, приймають Присягу. Посадова особа підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

        При прийнятті службу в органи місцевого самоврядування на посадова особа ознайомлюється із Загальними правилами поведінки посадових осіб органу місцевого самоврядування, затвердженими наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 2000р. №58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000р. №783/5004, про що робиться письмове засвідчення в його особовій справі.

          10. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу керівництво районної ради зобов`язаний:

     -    ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розпис), а також з умовами та оплатою його праці;

     -    ознайомити його з Правилами  внутрішнього трудового розпорядку;

     -    визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

          -   проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил по охороні праці тощо.

        11. На кожного працівника, який відпрацював понад п`ять днів виписується трудова книжка в порядку, встановленому законодавством.

       12.  Переведення працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.

        13. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

       Посадові особи та інші працівники виконавчого апарату районної ради мають  право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, керівництво повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

        За домовленістю між працівником і керівництвом управління трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

         Розірвання трудового договору за ініціативою голови районної ради не допускається без попередньої згоди первинної профспілкової організації, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

        Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування  припиняється згідно з положеннями Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування ”, а саме:

1)   порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5);

2)   досягнення посадовою особою граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18)

3)  виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи не дотримання вимог, пов’язаних із перебуванням на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 12);

4)  відмови посадової особи від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 11;

5)  неподання або подання посадовою особою неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.

 

           Зміна керівників не може бути підставою для припинення посадовою особою служби в органах місцевого самоврядування на займаній посаді з ініціативи новопризначеного керівника.

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради.

           Начальник відділу при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником всіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі, визначеній керівником.

 14. В день звільнення районна рада зобов`язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення і провести з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності з розпорядженням та законодавством із посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

15. Невиконання службових обов`язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об`єднанню  громадян, є підставою для відсторонення посадової особи від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення посадової особи від виконання повноважень за посадою приймається головою ради та оформляються розпорядженням.

Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000р. №950.

Якщо правомірність рішення про відсторонення посадової особи від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, таке розпорядження  скасовується.

 

 

 

 

3. Основні обов`язки  і права посадової особи органу місцевого самоврядуваннята інших категорій працівників.

 

16. Основними обов`язками посадових осіб та інших категорій працівників виконавчого апарату районної ради  є:

     -  додержання Конституції України, інших актів законодавства України та Положень про відділи виконавчого апарату районної ради, а також посадових інструкцій і цих Правил;

     -   забезпечення ефективної роботи та виконання завдань, поставлених державними органами відповідно до їх компетенції;

     -   сумлінне виконання покладених на них обов`язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання рішень державних органів вищого рівня чи їх посадових осіб, наказів і доручень керівництва  та начальників відділів у межах визначених повноважень;

     -    ініціатива та творчість у роботі;

     -    недопущення порушень прав і свобод людини та громадян;

     -    збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов`язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню,

     - постійне вдосконалення організації роботи і підвищення професійної кваліфікації;

   -   підвищення продуктивності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо удосконалення робочого процесу і організаційної структури відділу;

     -   дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієні праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

     -   вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов`язків, та негайне повідомлення про це керівництва ;

     -   утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

     -   збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

         17. Посадові особи органу місцевого самоврядування усіх рівнів підлягають державній атестації у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000р. №1922.

         18. Посадові особи та інші категорії працівників виконавчого апарату мають право:

     -   користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

     -   на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та інших осіб;

     -   брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (в межах своїх повноважень);

     -   на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (якщо він посадова особа), якості виконання своїх обов`язків, досвіду та стажу роботи;

     -   на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов`язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

-            вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

 

     -   на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

     -   на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

     -   захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

        19. Конкретні обов`язки та права працівників виконавчого апарату визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються головою районної ради.

 

4.      Основні обов`язки керівництва.

 

         20. Керівництво виконавчого апарату районної ради зобов`язане:

     -  неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

     -  створювати для працівників управління умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов`язків, підвищення продуктивності праці;

    -  забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені колективним договором терміни ;

     -  здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

     -   забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

     -   сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

     -   застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

      -  у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв`язку з умовами праці;

     -   забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників.

        У випадках, передбачених законодавством, керівництво здійснює свої повноваження разом або за погодженням з уповноваженим працівником від трудового колективу.

 

5 . Робочий час і його використання.

 

        21. Тривалість робочого часу посадових осіб органу місцевого самоврядування та інших категорій працівників управління становить  40 годин на тиждень з двома вихідними днями:субота та неділя.

        Час початку і закінчення роботи, перерви для відпочинку і харчування встановлюються такими:

           початок роботи о 8 годині;

           перерва на обід з 12 години до 13 години;

           кінець робочого дня  – о 17 годині.

           Напередодні святкових днів тривалість роботи скорочується на одну годину.

          Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи посадові особи зобов`язані за наказом керівника з`явитись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. Інші категорії працівників можуть залучатись до роботи у ці дні у встановленому законодавством порядку. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до трудового законодавства .

       22.Начальники відділів, зобов`язані  організувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.

       23. Забороняється в робочий час:

     - відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов`язків  і проведення різних заходів, що не пов`язані з

основною діяльністю.

        24. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і керівництвом  може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

         25. Відповідно до статті 35 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, посадовим особам надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів. Посадовим особам, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

 

стаж 

посадової особи

10

11

12

13

14

15 і більше

кількість календарних днів додаткової відпустки

5

7

9

11

13

15

26. На прохання працівника  щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів.

Невикористані частини щорічної відпустки надаються працівникові з дня тижня,  що є наступним за днем  закінчення попередньої використаної  її частини.

За рішенням керівництва працівники можуть бути за їх згодою відкликані з щорічної відпустки у виключних випадках, передбачених законодавством.

Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період з ініціативи керівництва, так і на вимогу працівника відповідно до чинного законодавства.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання, встановлюється за згодою між працівником і керівництвом.

27. За сімейними обставинами та з інших причин працівникові  може бути надана відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником, але не більше 15 календарних днів, на рік.

 

6. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі.

 

    28. За зразкове виконання трудових обов’язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі до працівників застосовуються такі види заохочень:

     -     грошова премія;

     -     оголошення подяки;

     -     нагородження почесною грамотою.

          Порядок застосування заохочень передбачений статтею 144 Кодексу законів про працю України.

          За особливі трудові заслуги працівники виконавчого апарату можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

       Питання щодо застосування заохочень до працівників подається на розгляд у встановленому порядку голові районної ради.

 

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни.

         

         29. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника  покладених на цього трудових обов`язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством. Дисциплінарні стягнення застосовуються до

 

 

 

 

Посадової особи за невиконання чи неналежне виконання службових обов`язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов`язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також за вчинок, який порочить його як посадову особу або дискредитує виконавчий апарат районної ради.

         30. За порушення трудової дисципліни можуть застосуватись такі дисциплінарні стягнення:

     -   догана;

      -  звільнення з роботи.

        До посадових осіб, крім зазначених стягнень, можуть застосуватися також заходи дисциплінарного впливу:

-    попередження про неповну  службову відповідність;

-    затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду.

Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому законодавством.

        31. Дисциплінарне стягнення застосовується головою районної ради безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця, з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

            Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

        32. До застосування дисциплінарного стягнення голова районної ради зобов»язаний зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.

           За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

            При обранні виду стягнення керівництво повинно врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

          33. Розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Розпорядження,  в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників управління.

          34. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

          35. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

         Керівництво управління з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження  про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе   як сумлінний працівник.

           

Додаткові умови

 

Правила внутрішнього розпорядку прийняті загальними зборами трудового колективу  є обов’язковими для виконання усіма працівниками.