Положення про виконавчий апарат районної ради

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат Шаргородської районної ради

1. Загальні положення

1.    Відповідно до статті 58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
2.    Виконавчий апарат районної ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, а також цим Положенням.

3.    Основними завданнями виконавчого апарату районної ради є :

-    організація підготовки сесій районної ради і питань, що виносяться на розгляд ради, забезпечення своєчасного доведення цих рішень до виконавців;
-    організація контролю за виконанням рішень районної ради;
-    координація діяльності постійних комісій районної ради, сприяння в організації виконання їх рекомендацій;
-    надання допомоги депутатам у здійсненні ними своїх повноважень;
-    забезпечення гласності в роботі районної ради та її органів;
-    організація, відповідно до рішень районної ради, проведення місцевих референдумів;
-    надання допомоги виборчим комісіям відповідно до чинного законодавства України і рішень районної ради в організації виборів;
-    забезпечення взаємодії Ради з місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, трудовими колективами, місцевими організаціями партій (блоків), громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян.


2. Функції виконавчого апарату районної ради.

4.    Виконавчий апарат районної ради виконує такі функції :

    4.1. У питаннях планування роботи районної ради узагальнює пропозиції депутатів, постійних комісій, районної державної адміністрації до перспективного та поточного планів роботи районної ради.

    4.2. У питаннях сесійної роботи районної ради :
    
        а) розробляє проекти планів підготовки сесій районної ради, повідомляє депутатів і доводить до відома населення про час і місце проведення сесій районної ради, а також питання, які виносяться на розгляд ради;

        б) бере участь у підготовці проектів рішень районної ради;

        в) організовує обговорення тез доповідей і проектів рішень районної ради з питань віднесених до  її компетенції, на засіданнях постійних комісій, депутатами у територіальних громадах і трудових колективах, узагальнює внесені на цих засіданнях пропозиції і зауваження;

        г) узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях або передані в письмовій формі головуючому на сесіях, розробляє проекти заходів щодо їх реалізації і направляє виконавцям, здійснює контроль за їх виконанням;

        д) веде протокол і  стенограму  пленарних засідань районної ради, своєчасно доводить рішення ради до виконавців та разом з редакціями районної газети і телерадіомовлення – до відома населення району, сприяє у виконанні рішень ради.

    4.3 У питаннях роботи президії районної ради забезпечує підготовку матеріалів  на її засідання та ведення протоколу.

    4.4 У питаннях роботи постійних комісій районної ради забезпечує організаційне, консультативне та методичне обслуговування, створює необхідні умови для ефективної їх діяльності, сприяє залученню спеціалістів до підготовки відповідних проектів рішень, висновків та пропозицій.

    4.5 У питаннях здійснення повноважень депутатами районної ради забезпечує їх інформаційно-довідковими матеріалами, організовує навчання, надання допомогу в діяльності депутатів у визначених територіальних громадах, у проведенні звітів перед виборцями.

    4.6 У питаннях правового забезпечення діяльності ради, постійних комісій здійснює облік, систематизацію законодавства України, вносить пропозиції щодо відповідності чинному законодавству підготовлених проектів рішень районної ради та рекомендацій постійних комісій.

    4.7 У питаннях забезпечення гласності бере участь у підготовці матеріалів про роботу районної ради, постійних комісій та депутатів для публікації в пресі і передачах по телебаченню, радіо, сприяє у випуску методичних рекомендацій з питань діяльності органів місцевого самоврядування.

    4.8 У питаннях організації прийому громадян вивчає та розглядає їх звернення, заяви і скарги, контролює виконання доручень керівництва районної ради.

    4.9 У питаннях адміністративно-територіального устрою сприяє місцевим радам здійсненню ними своїх повноважень.

    4.10 У питаннях взаємодії з сільськими, селищними, міськими радами вивчає і узагальнює практику їх діяльності, надає їм методичну та консультативну допомогу, забезпечує взаємо обмін інформацією.

    4.11 Забезпечує ведення діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, організовує фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.