Розподіл
обов’язків між керівництвом Шаргородської районної ради


 

Голова районної ради


1.    Здійснює загальне керівництво діяльності районної ради, представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями партій (блоків), об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, організацій, установ і громадянами,  також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

2.    Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради.

3.    Представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання.

4.    Вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради.

5.    Організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

6.    Організовує роботу президії ради.

7.    Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.
8.    Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.

9.    Є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.

10.     Підписує рішення ради, протоколи сесій ради. Видає розпорядження в межах своїх повноважень.

11.    Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки.

12.     За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її виконавчого апарату.

13.    Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік.
14.    Інформує обласну Раду та  населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі.

15.    Забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян.

16.    Вирішує інші питання, доручені йому радою.


Заступник голови районної ради

1.    В разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, здійснює повноваження голови районної ради.

2.    Забезпечує  контроль за виконанням Законів України, здійснення державної політики в соціально-гуманітарній сфері, розпоряджень голови районної ради, рішень сесій в галузі освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, молодіжної політики, соціального захисту населення, правопорядку.

3.    Координує діяльність органів місцевого самоврядування в політико-ідеологічній сфері, діяльність засобів масової інформації.

4.    Взаємодіє з місцевими організаціями політичних партій (блоків) та громадськими організаціями.

5.    Координує діяльність постійних комісій в районній раді, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

6.    Інформує голову районної ради про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище і вживає необхідних заходів для його покращення.

7.    Забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень до виконавців, організовує контроль за їх виконанням. Оприлюднює рішення ради.

8.    Забезпечує підготовку питань на розгляд Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради.

9.    Забезпечує підготовку питань на розгляд президії районної ради.

10.    Забезпечує виконання Закону України в частині передачі об’єктів соціальної інфраструктури на баланс місцевих рад. Координує роботу з питань комунальної власності територіальних громад району.

11.    Надає допомогу в організації навчання депутатів місцевих рад; формує кадровий резерв і організовує роботу з ним.

12.    Координує діяльність органів місцевого самоврядування з Асоціацією місцевих та регіональних влад на Україні.

13.    Взаємодіє з райдержадміністрацією з питань підготовки та проведення виборів та референдумів відповідно до чинного законодавства.

14.    Веде особистий прийом громадян, забезпечує розгляд звернень, заяв громадян.

15.    Вирішує інші питання, доручені йому головою районної ради.  


Заступник керівника виконавчого апарату,
 керуючий справами1.    Здійснює керівництво діяльністю апарату районної ради, персонально відповідає за виконання покладених завдань на виконавчий апарат.

2.    Планує роботу виконавчого апарату і забезпечує виконання планів роботи районної ради.

3.    Визначає завдання, розподіляє обов’язки та розробляє посадові інструкції працівників виконавчого апарату, аналізує результати їх роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності їх роботи. Забезпечує дотримання  працівниками виконавчого апарату правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.    За дорученням сесії районної ради, голови районної ради створює робочі групи із спеціалістів управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації для вивчення питань і підготовки проектів розпоряджень голови районної ради та виконання інших його доручень, віднесених до компетенції виконавчого апарату.

5.    За дорученням голови ради організаційно забезпечує підготовку і проведення нарад та інших заходів.

6.    Координує роботу працівників виконавчого апарату по наданню методичної та практичної допомоги депутатам, постійним комісіям районної ради, а також сільським та міській радам.

7.    Забезпечує розробку та здійснення організаційно-технічних заходів по підготовці та проведенню виборів депутатів рад всіх рівнів, сільських, міського голів, Президента України та проведення всеукраїнського та місцевих референдумів. Сприяє організації роботи виборчих комісій, надає необхідну допомогу у здійсненні ними своїх повноважень.

8.    Координує роботу по узагальненню критичних зауважень і пропозицій, висловлених на сесіях районної ради та під час проведення звітів депутатів, забезпечує розробку проектів на їх виконання та здійснює контроль за реалізацією цих заходів.

9.    Забезпечує проведення правового навчання з депутатами районної ради, постійними комісіями ради, працівниками виконавчого апарату та керівниками місцевого самоврядування.

10.    Координує роботу по здійсненню контролю по проходженню документів, звернень громадян, що надходять в районну раду та здійснює контроль за дотриманням у виконавчому апараті районної ради інструкції по діловодству і по роботі з режимними документами.

11.    Контролює своєчасне оформлення протоколів сесій, засідання президії районної ради та підготовку матеріалів для їх здачі в районний архів.

12.    Координує роботу по узагальненню і розповсюдженню кращого досвіду роботи депутатів та органів місцевого самоврядування. Відповідає за випуск методичних збірок.


13.    Координує роботу районного осередку обласної організації „Фундація місцевих та регіональних влад Вінницької області”.

14.    Веде особистий прийом громадян, забезпечує розгляд звернень, заяв громадян.


15.    Виконує інші доручення голови районної ради.