Положення про депутатські фракції

ПОЛОЖЕННЯ

про депутатські фракції у Шаргородській районній раді 7 скликання

         

1. Формування депутатських груп (фракцій)

 

     1.1.  Депутатські фракції формуються на партійній основідепутатами,  обраними  за списком політичних  партій,які за результатами виборівотримали депутатські мандати.До складу кожної з них входить не менше 2 депутатів.

 

     1.2. Депутатські фракції не можуть формуватися длязахисту приватних,   комерційних, місцевих, професійних  чирелігійних інтересів. 

 

     1.3. Порядок роботи депутатської фракції, умовивступу депутата до депутатської  фракції, його виходу чивиключення з неї визначаються самою депутатською фракцією. 

 

     1.4. Депутат не може входити  до складу більш як однієїзареєстрованої депутатської фракції. Голова районної ради і його заступник не входять до складу жодної депутатськоїфракції.

 

     1.5. Депутатські фракції формуються на сесіїрайонної ради.

 

     1.6. Реорганізація та формування  нових  депутатських фракцій може проводитися протягом повноважень районної ради.

 

2. Реєстрація депутатських фракцій.

 

     2.1. Кожна депутатська фракція повинна бутизареєстрована увиконавчому апараті районної ради. Умовою її реєстраціїє надходження до виконавчого апарату районної радипідписаногоперсонально депутатами письмового  повідомлення про  сформуваннядепутатської фракції з зазначенням її назви, мети чизавдання,  персонального складу та партійної належності членівфракції, а також депутатів, які уповноважені представлятифракцію.  Повна та скорочена назва депутатської  фракціїповинна збігатися  з назвою відповідної партії. У разі, колидепутатська фракція об'єднує депутатів з декількох партій, їїназва повинна включати назви цих партій.

 

     2.2. Після реєстрації депутатської фракції головуючийна пленарному засіданні інформує депутатів про сформування такоїфракції, її кількісний склад та   повноваженихпредставників. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію,  зазначені в пунктах 2.1і 5.2 після її реєстраціїпоширюються виконавчим апаратом районної ради серед депутатів; в тому жпорядку повідомляється про зміни в складі  депутатських  фракцій.

 

     2.3. Про зміни в складі депутатської фракції їїуповноважений представник  повідомляє письмово голову районної ради; це повідомлення підписує і депутат, щодоякого воно подається, або лише уповноважений  представник

депутатської фракції, якщо депутата виключено з неї.

 

     2.4.  У  разі, коли склад депутатської фракціїскорочується нижче від встановленої в пункті 1.1 кількості, вонапісля 15 днів оголошується головою районної ради розпущеною. Розпуск (саморозпуск) депутатської фракції не є підставою  для  перегляду персонального складуорганів районноїради, за винятком  президії  районної ради,представництво в якій втрачається до створення депутатської  фракції.

 

 

                  3. Права та порядок діяльностідепутатськихфракцій

 

     3.1. Депутатські фракції попередньо обговорюютькандидатури на посади голови районної ради,його заступника,голів постійних комісій районноїради, а також персональнийсклад колегіальних органів районної ради.

 

     3.2. Депутатські фракції відповідно  до цьогоПоложення мають право на пропорційне  (виходячи  із  кількості їхчленів) представництво в усіх органах районної ради. Право висунення кандидатур на вакантнідепутатські місця в органах районної ради до визнання районною радоюповноважень відповідних  новообраних  депутатів  належитьдепутатським фракціям, яким ці місця належали раніше.

      Постійні комісії  районної ради  формуються фракціями за принципом   пропорційності, врахування  фаховоїпідготовки депутатів та домовленості між заінтересованимидепутатськими фракціями.

 

     3.3. Кожна депутатська фракція має гарантоване правона виступ  свого  представника  з  усіх питань порядку денного насесіях районної ради та її органів.

 

     3.4. Депутатська фракція, з ініціативи  якоїрозглядається питання, має право на  виступ свого представникапісля припинення  дебатів на сесіях районноїради та її  органів.

 

     3.5.  Жодна депутатська фракція не має права виступативід іменіжителів територіальної громади району, районної ради.

 

     3.6. Депутати і депутатські фракції можуть вільноспівробітничати  між собою шляхом створення депутатських об'єднаньі неформальних  груп, які  не підлягають   реєстрації і некористуються правами, передбаченими цим Положенням.

 

     3.7. Депутатські фракції проводять свої засіданнявідкрито і гласно. За рішенням депутатської фракції можебути проведене закрите засідання.

 

     3.8. Уповноважений  представник  депутатської фракціїможе в письмовій  формі  доручити  виконання  закріплених  за нимрегламентом районної ради функцій будь-кому з членіввідповідної депутатської фракції.

 

     3.9. Зареєстровані депутатські фракції та їх членимають й інші права, передбачені Конституцією України, Законом "Простатус депутата місцевої ради",  регламентом  районної ради .

 

4. Погоджувальна рада депутатських фракцій.

 

     4.1. Уповноважені представники депутатських  фракцій(від кожної по одному) утворюють Погоджувальну раду депутатськихфракцій, яка є органом дорадчого,   погоджувальногохарактеру. В разі необхідності Погоджувальна рада вноситьпропозиції з питань порядку денногопро  раціональну  організаціюі  планування  роботи  районної ради та її органів, сприяєузгодженню позицій депутатів у разі виникнення  спірних  питань уроботі районної ради та її органів.

 

     4.2. Погоджувальна рада депутатськихфракційзбирається на засідання за своєю ініціативою  або за пропозицієюголови районної ради, його заступника, президії ради.ЗасіданняПогоджувальної ради проводятьсялише  відкрито і гласно.Погоджувальна рада не приймає рішень, обов'язкових для виконання.На засіданні  Погоджувальної  ради ведеться протокол, примірникякого  передається  до  виконавчого апарату районної ради. 

 

     4.3. Члени Погоджувальної ради обов'язково запрошуються назасідання президії районної ради і їм завчасно надаються наміченідля розгляду відповідні документи та інші матеріали.

 

5. Забезпечення діяльності депутатських фракцій

 

     5.1. Голова районної ради забезпечує зареєстрованідепутатськіфракції приміщенням,  необхідним обладнаннямтощо,а також закріплює за ними   адміністративно-технічнийперсонал, який користується їх довірою, для надання допомоги уздійсненні депутатськими фракціями передбачених законами

і цим Положенням функцій у районній раді.

 

     5.2. За зверненням уповноваженого представника депутатськоїфракції,виконавчий апарат районної ради  поширює серед  депутатів  районної радипідготовлені нею матеріали про її діяльність якофіційні від депутатської фракції.